รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ส.ค. 2561 18:23:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
หลักทรัพย์
PTTGC
แหล่งข่าว
PTTGC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 ส.ค. 2561
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 03 ก.ย. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 31 ส.ค. 2561
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 1.75
จ่ายจากกำไรสุทธิ                   : 0.50
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน       : 1.25
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 18 ก.ย. 2561
จ่ายปันผลจาก                    : กำไรสะสม
หมายเหตุ                      :
ที่ 16-034 / 2561

20 สิงหาคม 2561
เรื่อง  การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561
มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 1.75 บาทต่อหุ้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 7,890 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34 ของ กำไรสุทธิงวด 6 เดือนแรกของปี 2561
โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ทั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
(1)  เงินปันผลจำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 
ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10
แต่สามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ
(2)  เงินปันผลจำนวน 1.25 บาทต่อหุ้น 
โดยจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้
บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 กันยายน 2561 
และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 กันยายน 2561
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
   ขอแสดงความนับถือ


      (น.ส. ดวงกมล เศรษฐธนัง)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้