รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ส.ค. 2561 09:36:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย NP และขึ้นเครื่องหมาย NR หลักทรัพย์ AI และ AIE
หลักทรัพย์
AI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย NP และขึ้นเครื่องหมาย NR
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI)
 - บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (AIE)
ปลดเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 20 ส.ค. 2561
รอบ                        : เช้า
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NR
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 20 ส.ค. 2561
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.ล.ต. ว่า สำนักงาน ก.ล.ต. ได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2557 งบการเงินไตรมาสที่ 
1 - 3 ปี 2558 และงบการเงินประจำปี 2558 ของ AI และ AIE แล้ว ไม่พบว่า
การที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นหรือการไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินงวดดังกล่าวเกิดจากการถูกจำกัดข
อบเขตโดยผู้บริหาร หรือการจัดทำงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ปัจจุบันหลักทรัพย์ของ AI และ AIE เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ คงเครื่องหมาย "SP"
 (Suspension) และ "NC" (Non-Compliance) จนกว่า AI และ AIE จะสามารถแก้ไขให้พ้นเหตุเพิกถอน
______________________________________________________________________