รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ส.ค. 2561 12:42:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซีไอเอ็มบีไทย. สกญ.  206/2561

วันที่ 17 สิงหาคม 2561

เรื่อง  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2561 ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ โดยมีรายละเอียดตามที่แจ้งแล้วนั้น

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น 
ธนาคารได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม
ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.cimbthai.com
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ธนาคารจะได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น
 ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ                 (นายเศรษฐจักร ลียากาศ)
      เลขานุการบริษัทงานเลขานุการบริษัท
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทรศัพท์ 0-2638-8274 และ 0-2638-8287
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้