รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ส.ค. 2561 12:30:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้
หลักทรัพย์
AEONTS
แหล่งข่าว
AEONTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขาย 
หุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือเพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนด ดังนั้น
บริษัทใคร่ขอแจ้งข้อมูลของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดดังนี้
        ชนิดของหุ้นกู้     หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
        วัตถุประสงค์    รีไฟแนนซ์ และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียน
        สกุลเงิน      บาท
        วงเงินของหุ้นกู้     ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท
        อายุ       ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้
         การเสนอขาย     เสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ  
นักลงทุนสถาบัน และ/หรือบุคคลทั่วไป
        อัตราดอกเบี้ย     ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยตามตลาด ณ วันที่เสนอขายและ ออกหุ้นกู้
ทั้งนี้ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณา 
กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาต
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็น
และเกี่ยวเนื่องกับการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้