รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ส.ค. 2561 08:28:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TH เริ่มซื้อขายวันที่ 20 สิงหาคม 2561
หลักทรัพย์
TH
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ TH เริ่มซื้อขายวันที่ 20 สิงหาคม 2561
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TH)
ทุนเดิม (บาท)                    : 965,027,716.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 965,027,716
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 6,700
ทุนใหม่ (บาท)                    : 965,034,416.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 965,034,416
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 6,700 หุ้น
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 2 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 1.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 16 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 20 ก.ค. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 20 ส.ค. 2561
______________________________________________________________________