รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ส.ค. 2561 19:29:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
หลักทรัพย์
CCP
แหล่งข่าว
CCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2018
ไตรมาส                       : Quarter 2
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2561
หมายเหตุ                      :
เลขที่ กก.1/61/067
              
                        วันที่ 14  สิงหาคม  2561

เรื่อง  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) สำหรับไตรมาส 
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2561

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย: รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวมสำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

  บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ขอชี้แจงผลการดำเนินงานโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
โดยบริษัทฯมีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 20.17 ล้านบาท เป็นผลขาดทุนเพิ่มขึ้น
10.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 106.73 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 9.44 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. สำหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 551.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.30 ล้านบาท หรือ 
เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 1.71 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
ทั้งนี้รายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วยรายได้ของบริษัทฯ จำนวน 344.96 ล้านบาท ลงลง 7.59 ล้านบาท
หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.15 สำหรับ รายได้ของบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจจำนวน 206.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
16.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.90 โดยสาเหตุการเพิ่มขึ้นของรายได้รวม
เนื่องจากปริมาณการขายและราคาขายที่ปรับตัวสูงขึ้น

2. สำหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการรวมจำนวน 507.62 ล้านบาท 
คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 7.24 ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อน
บริษัทฯมีต้นทุนขายและบริการรวมจำนวน 494.87 ล้านบาทคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 7.81
โดยความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นลดลง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบหลักในการผลิตในไตรมาส 2 ปี
2561 ในขณะที่ระยะเวลาการปรับตัวของราคาขายยังปรับตัวได้แบบต่อเนื่อง
 
3. สำหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 54.23 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.44 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 18.42 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
เนื่องจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ จำนวน 3.58 ล้านบาท
การจ่ายชำระค่าที่ปรึกษาการเงินของบริษัทย่อย (บมจ.สมาร์ทคอนกรีต) จำนวน 1.68 ล้านบาท
และค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทย่อย (บจก.ชลบุรีกันยง)
ที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของยอดขาย จำนวน 3.18 ล้านบาท

4. สำหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 11.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.13 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 21.81 จากต้นทุนทางการเงินปีก่อนจำนวน 9.77 ล้านบาท
เนื่องจากภาระหนี้เพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่มในส่วนของการปรับปรุงเครื่องจักรและโรงงาน


หมายเหตุ:
1) กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทเกิดจากรายได้จากธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่ รายได้จากการขาย
 และรายได้จากการให้เช่าและบริการเท่านั้น
2) หลักทศนิยมที่ระบุในการชี้แจงผลการดำเนินงานอาจแตกต่างกับงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท 
เนื่องจากการปัดเศษทศนิยมเป็นสองหลักและการเปลี่ยนหน่วยเป็นล้านบาท


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 ........................................................
  (นายประทีป    ทีปกรสุขเกษม)
          ประธานกรรมการ
     บริษัท  ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี  จำกัด (มหาชน)
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้