รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ส.ค. 2561 18:29:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
หลักทรัพย์
ERWPF
แหล่งข่าว
ERWPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
ปี                         : 2018
ไตรมาส                       : Quarter 2
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2561
หมายเหตุ                      :
จท.11-610169                14 สิงหาคม 2561
.
เรื่อง  ชี้แจงผลการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินกว่าร้อยละ 20
  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท ("กองทุนรวม")
ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสำหรับไตรมาส 2 ปี 2561 (งวดผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1
เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561)
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินร้อยละ 20
เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในงวดเดียวกันของปี 2560
กล่าวคือ กองทุนรวมมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2561 จำนวน 16.72 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้น 6.90 ล้านบาท
หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 9.82 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 142.14) จากงวดเดียวกันของปี 2560
โดยมีสาเหตุหลักมาจาก รายการรายได้ค่าเช่าเป็นจำนวน 9.68 ล้านบาท (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
เท่ากับ 18.13 ล้านบาท และสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 8.45 ล้านบาท) ทั้งนี้
การเพิ่มของรายได้ค่าเช่าดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการปรับวิธีการบันทึกรายได้ค่าเช่าทางบัญชีในไตรมาส 2
ปี 2560 เนื่องจากการสิ้นสุดการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำที่สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31
 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด   (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)     
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้