รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ส.ค. 2561 17:18:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล กำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น(Record Date)การซื้อกิจการจากบริษัทย่อย กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2561 และการจัดตั้งบริษัทย่อย (เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
KIAT
แหล่งข่าว
KIAT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 10 ส.ค. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 08 ต.ค. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 28 ส.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 27 ส.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - พิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท เคที เทรน จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เก้าเจริญ
 เทรน ทรานสปอร์ต จำกัด) จากบริษัทย่อย
สถานที่ประชุม                     : ห้องจูปิเตอร์ 14 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี
______________________________________________________________________


การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 10 ส.ค. 2561
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 28 ส.ค. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 27 ส.ค. 2561
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.01
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.10
วันที่จ่ายปันผล                    : 06 ก.ย. 2561
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2561
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้