รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ส.ค. 2561 13:29:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีีของบริษัทฯ
หลักทรัพย์
TIW
แหล่งข่าว
TIW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 
26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัทฯ จากเดิมเริ่มวันที่ 1 เมษายน สิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคมของทุกปี เป็นรอบปีบัญชีใหม่ เริ่มวันที่ 1 มกราคม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
โดยรอบปีบัญชี 2561 นี้ ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 สิ้นสุดรอบปีบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2561
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้