รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ส.ค. 2561 12:48:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
หลักทรัพย์
CTW
แหล่งข่าว
CTW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2018
ไตรมาส                       : Quarter 2
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2561
หมายเหตุ                      :
ที่ CTW030/2561                  
                     14 สิงหาคม 2561

เรื่อง  แจ้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินของฝ่ายจัดการ (MD&A)
     สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
     บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากงบการเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 สำหรับงวด
3 เดือน ดังนี้
                                                
(หน่วย : ล้านบาท)
      ผลประกอบการ            ไตรมาสที่ 2 (สำหรับงวด 3 เดือน)
                        ปี 2561       ปี 2560       เปลี่ยนแปลง
                                         ล้านบาท    %
รายได้รวม              1,917.77   1,712.63     205.14    11.98
กำไรส่วนของบริษัทฯ        108.58      31.94      76.64   239.98
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)   0.27         0.08      

   กำไรส่วนของบริษัทฯ
   กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 สำหรับงวด
3 เดือน จำนวน 108.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 76.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 239.98 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2560 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน
31.94 ล้านบาท ด้วยสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงดังนี้

   รายได้จากการขาย
   รายได้จากการขาย จำนวน 1,913.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 230.50 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.69 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้จาก
การขายจำนวน 1,683.16 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 งวด 3 เดือน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากขายผลิตภัณฑ์ลวดอาบน้ำยาและไม่อาบน้ำยา
จำนวน 1,114.14 ล้านบาท ตามด้วยผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าจำนวน 767.91
ล้านบาท ผลิตภัณฑ์สายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงจำนวน 14.88 ล้านบาท และ
ผลิตภัณฑ์สายเคเบิ้ลโทรศัพท์จำนวน 11.55 ล้านบาท ตามลำดับ

   รายได้อื่น
   รายได้อื่นจำนวน 4.11 ล้านบาท ลดลง 25.35 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
86.04  เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 มี
รายได้จากดอกเบี้ยรับลดลง จำนวน 15.76 ล้านบาท มีผลขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 7.19 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 มีผลกำไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน จำนวน 9.87 ล้านบาท

   ค่าใช้จ่าย
   ค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 1,772.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105.81 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.35 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวม
จำนวน 1,667.05 ล้านบาท โดยสรุปได้ดังนี้

  1. ต้นทุนขาย
      ต้นทุนขายรวมในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 จำนวน 1,698.17 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 104.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.54 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของ
ปีก่อน ซึ่งมีต้นทุนขายจำนวน 1,593.96 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2561
มีกำไรขั้นต้น จำนวน 215.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 126.30 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 141.59 จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 89.20 ล้านบาท โดยมี
อัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ร้อยละ 11.26 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2560
ที่มีอัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ร้อยละ 5.30
 
  2. ค่าใช้จ่ายในการขาย
    ในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 บริษัท และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน
23.83 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย
ในการขาย จำนวน 23.73 ล้านบาท

  3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 50.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.52 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.07 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร จำนวน 49.35 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 บริษัทฯ มีการ
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ จำนวน 1.70 ล้านบาท

  4. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
     ค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 9.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.01 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.34 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทาง
การเงิน จำนวน 7.35 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยจ่ายเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
ที่เพิ่มขึ้น

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                     ขอแสดงความนับถือ

                           (นายซุน ทาว เฮิน)
                         กรรมการผู้อำนวยการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้