รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ส.ค. 2561 07:54:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ NCL-W3 เริ่มซื้อขายวันที่ 15 สิงหาคม 2561
หลักทรัพย์
NCL
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด 
(มหาชน) (NCL)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : NCL-W3
ตลาดรอง                      : mai
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 15 ส.ค. 2561
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบี       : 64,877,441
ยน
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ :          : 1 : 1.50
หุ้นสามัญใหม่)
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)               : 2.40
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : 16 เดือนนับแต่วันที่ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 7 
สิงหาคม 2561)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)           : 0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก                  : 28 มิ.ย. 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 06 ธ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไขและสาระสำคัญ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ได้จากสรุปข้อสนเทศของ NCL-W3 ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ 
NCL-W3
ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก 
http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do
______________________________________________________________________