รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ส.ค. 2561 19:01:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลาออกและการแต่งตั้งของกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

จท.11- 610166            10 สิงหาคม 2561

เรื่อง  แจ้งการลาออกและการแต่งตั้งของกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ("กองทุนรวม")
ขอแจ้งการลาออกของกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

?  นายสมิทธ์ พนมยงค์       มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

    ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนแทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออก 
โดยมีวาระการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 10 สิงหาคม 2561 - 22 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
?  นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีอำนาจหน้าที่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด


   (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)     
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้