รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ส.ค. 2561 17:12:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
หลักทรัพย์
TVI
แหล่งข่าว
TVI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2018
ไตรมาส                       : Quarter 2
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2561
หมายเหตุ                      :
                                            09 สิงหาคม 
 2561

เรื่อง   ขอนำส่งงบการเงินงวดไตรมาส 2 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2561
       พร้อมทั้งชี้แจงยอดเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิ
       
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       บริษัทฯ ขอนำส่งงบแสดงฐานะการเงินงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
ซึ่งผ่านการสอบทาน
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 1 ฉบับ และพร้อมกันนี้ได้แนบงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด  
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของมาด้วยแล้ว

      พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2561 
เมื่อเทียบกับ
งวด 3 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2560  ปรากฎว่ามียอดเปลี่ยนแปลงลดลงมากกว่า 20% ทั้งๆ ที่บริษัทฯ 
มีรายได้
จากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นถึง 73.69 ล้านบาท คิดเป็น 11.14% แต่ในขณะเดียวกันบริษัทฯ 
มีรายได้จากการลงทุน
ลดลง 28.13 ล้านบาท อันเนื่องมาจากสภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน ประกอบกับกฎเกณฑ์
การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีลดลงกว่าปีที่ผ่านมา
มากกว่า 20%

       บริษัท ลาววิวัฒน์ประกันภัย จำกัด ที่บริษัทฯได้เข้าไปลงทุน 
เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ได้เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ไตรมาส 3 ปีที่ผ่านมา
       
       จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                         ขอแสดงความนับถือ                                       ( นายจีรพันธ์ 
อัศวะธนกุล )
                                
                               
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้