รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ส.ค. 2561 17:04:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2018
ไตรมาส                       : Quarter 2
สิ้นสุดวันที่                      : 30 มิ.ย. 2561
หมายเหตุ                      :
ที่ JTS/CS-015/2561

  10 สิงหาคม 2561

เรื่อง  แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 5/2561
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2561 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่
 3/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 แล้ว ในการนี้ขอชี้แจงผลการดำเนินงาน ดังนี้
1.  รายได้รวม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจากการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561 จำนวน 26.27 ล้านบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2560  ซึ่งมีรายได้รวมจากการดำเนินงานอยู่ที่ 28.65 ล้านบาท
ลดลงจำนวน 2.38 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 8.31 รายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วย
-  รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสาร และบริการโทรคมนาคม จำนวน 8.78
ล้านบาท
-  รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ และธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง จำนวน 15.18 ล้านบาท
-  รายได้อื่นๆ จำนวน 2.31 ล้านบาท
2.  ต้นทุนขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประจำไตรมาสที่ 2
ปี 2561 จำนวน 23.39 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2560  ซึ่งมีต้นทุนขายและบริการ 
และค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 22.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 0.42 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.833.  กำไรจากการดำเนินงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561 จำนวน 1.66 ล้านบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2560  ซึ่งมีกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 5.46 ล้านบาท กำไรลดลง
 3.80 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 69.60
4.  กำไรสุทธิ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561 จำนวน 1.66 ล้านบาท 
เมื่อรวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 1.49 ล้านบาท ทำให้กำไรสุทธิประจำไตรมาสที่ 2
ปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ที่ 0.17 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิประจำไตรมาสที่ 2 
ปี 2560 อยู่ที่ 5.82 ล้านบาท กำไรสุทธิลดลงจำนวน 5.65 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 97.08

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)


  (นายปลื้มใจ สินอากร)
  ประธานกรรมการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้