รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ส.ค. 2561 17:04:00
หัวข้อข่าว
รายละเอียดทรัพย์สินของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
หลักทรัพย์
LHHOTEL
แหล่งข่าว
LHHOTEL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะผู้จัดการของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล ("LHHOTEL")
ขอเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทรัสต์ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ดังนี้

ชื่อกองทรัสต์  มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)  มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท/หน่วย)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช 
โฮเทล  8,346,239,168.51  6,722,681,564.19  12.4975

ชื่อโครงการ  โครงการโรงแรมแกรนด์
เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21  โครงการโรงแรมแกรนด์
เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ
ประเภท  โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ประกอบด้วย อาคารพักอาศัยสูง 28 ชั้น 
และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น รวมถึงพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร   โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ
ประกอบด้วย อาคารพักอาศัยสูง 49 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น รวมถึงพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร
ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร  ตั้งอยู่เลขที่ 153/2 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
การประเมินราคาทรัพย์สิน (ครั้งล่าสุด)
    บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน   บริษัท เซ้าท์อีส เอเชีย
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จำกัด
วันที่ประเมินค่าทรัพย์สิน   14 พฤษภาคม 2561  11 สิงหาคม 2560
มูลค่าประเมินโดยวิธีรายได้  4,139 ล้านบาท  3,791 ล้านบาท
ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณเพื่อหามูลค่าของ
โครงการ  ระยะเวลาเช่าคงเหลือประมาณ 22 ปี 3.5 เดือน   ระยะเวลาเช่าคงเหลือประมาณ 20 ปี 9 เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้