รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ส.ค. 2561 17:03:00
หัวข้อข่าว
รายละเอียดทรัพย์สิน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์
หลักทรัพย์
QHPF
แหล่งข่าว
QHPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ ("กองทุนรวม")
ขอแจ้งรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ 30 มิถุนายน 2561 ดังนี้

ชื่อกองทุน  มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)  มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท/หน่วย)
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์  9,636,859,793.45  9,144,679,464.96  11.4738

ชื่อโครงการ  คิวเฮ้าส์ เพลินจิต  คิวเฮ้าส์ ลุมพินี  เวฟเพลส
ประเภท  สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานจำนวน 18 
ชั้น  สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมกรรมสิทธิ์อาคารสำนักงานซึ่งมีจำนวน 38 ชั้น
และอาคารศูนย์การค้าซึ่งมีจำนวน 4
ชั้น  สิทธิการเช่าที่ดินพร้อมกรรมสิทธิ์อาคารสำนักงานและร้านค้าซึ่งมีจำนวน 21 ชั้น
ที่ตั้ง  เลขที่ 598 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.  เลขที่ 1 ถ.สาทรใต้ แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.  เลขที่ 55 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.
บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน  บริษัท ควอลิตี้ แอพไพรซัล จำกัด
วันที่ประเมิน  1 พฤศจิกายน 2560  1 พฤศจิกายน 2560  1 พฤศจิกายน 2560
มูลค่าประเมินโดยวิธีรายได้  862,000,000 บาท  5,711,000,000 บาท  1,455,000,000 บาท
ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณเพื่อหามูลค่า ของแต่ละโครงการ  สิทธิการเช่าระยะเวลาคงเหลือ 19 ปี 1 เดือน 
โดยใช้อัตราคิดลด (Discount rate) ที่ 11%  สิทธิการเช่าระยะเวลาคงเหลือ 18 ปี 2 เดือน โดยใช้อัตราคิดลด
(Discount rate) ที่ 11%  สิทธิการเช่าระยะเวลาคงเหลือ 12 ปี 11 เดือน โดยใช้อัตราคิดลด (Discount rate)
ที่ 11%
        

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
        
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้