รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ส.ค. 2561 19:15:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการลดมูลค่าของหน่วยลงทุน การจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 09 ส.ค. 2561
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล            : 23 ส.ค. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 21 ส.ค. 2561
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)       : 0.09
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 7.1576
วันที่จ่ายปันผล                    : 07 ก.ย. 2561
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2561 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2561
หมายเหตุ                      :
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
ขอแจ้งกำหนดการลดมูลค่าของหน่วยลงทุน การจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมครั้งที่ 20 จากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในงวดนี้ ในอัตราหน่วยละ 0.0900
 บาท โดยบริษัทจัดการกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่ 7 กันยายน 2561

2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนจากเงินปันผล ในวันที่ 
23 สิงหาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
______________________________________________________________________

การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 09 ส.ค. 2561
มูลค่าหน่วยที่ลดลง (บาทต่อหน่วย)             : 0.03
มูลค่าหน่วยที่ตราไว้ก่อนการลดทุน(บาทต่อหน่วย)        : 7.1576
มูลค่าหน่วยที่ตราไว้หลังการลดทุน(บาทต่อหน่วย)        : 7.1276
วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคื       : 23 ส.ค. 2561
นจากการลดเงินทุน
วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงิ       : 21 ส.ค. 2561
นทุน(XN)
วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย        : 07 ก.ย. 2561
หมายเหตุ                      :
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
ขอแจ้งกำหนดการลดมูลค่าของหน่วยลงทุน จากผลการดำเนินงานในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2561 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ดังนี้

1. การลดมูลค่าของหน่วยลงทุนครั้งที่ 27 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.0300 บาท 
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยจดทะเบียน
โดยบริษัทจัดการกำหนดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่ 7
กันยายน 2561

2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน 
เพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้