รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ส.ค. 2561 13:23:00
หัวข้อข่าว
นำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาส 2/2561 และ MD&A
หลักทรัพย์
PTTGC
แหล่งข่าว
PTTGC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 16-033/2561

                  9 สิงหาคม 2561

เรื่อง    นำส่งงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และแบบรายงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
เรียน    กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
1.  งบการเงินระหว่างกาลของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") และบริษัทย่อย 
สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว จำนวน 1
 ฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 1 ฉบับ
2.  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (แบบ F45-3)
3.  คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส 2/2561 ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอนำส่งงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
และ 2) พร้อมทั้งจัดทำคำอธิบายและบทวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไว้ด้วย (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ไตรมาส 2/2561 ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
มีผลการดำเนินการที่ดีต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า โดยมีรายได้จากการขาย 128,923 ล้านบาท
ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 มี Adjusted EBITDA 15,902 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิรวม 10,828 ล้านบาท (2.40
บาท/หุ้น)
ซึ่งกำไรสุทธิในไตรมาสนี้ได้รับรู้ค่าใช้จ่ายจากความเสียหายจากวัตถุดิบคงคลังของบริษัทโกลบอลกรีนเคมิคอล
จำกัด(มหาชน) จำนวน 1,388 ล้านบาท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ส่งผลให้กำไรสุทธิปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากไตรมาส
1/2561 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2560 กำไรสุทธิปรับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 64
และผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 23,215 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ
 17 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในไตรมาสนี้ราคาผลิตภัณฑ์โพลีโอเลฟินส์เฉลี่ยอยู่ในระดับใกล้เคียงกับไตรมาส 1/2561 
ในขณะที่ราคาผลิตภัณฑ์สายธุรกิจ Performance Materials & Chemical
มีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากส่วนต่างของผลิตภัณฑ์ฟีนอลและบิสฟีนอลเอที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ขณะที่ธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยและธุรกิจอะโรเมติกส์มีกำไรที่ลดลง
สำหรับในส่วนของการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนนั้นมีการปรับตัวลดลง
โดยเป็นผลจากการกำไรที่ลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหนี้สกุลเหรียญสหรัฐของบริษัทร่วม
 จากการอ่อนตัวของค่าเงินบาทในช่วงสิ้นไตรมาส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
   ขอแสดงความนับถือ


              (น.ส. ดวงกมล เศรษฐธนัง)
     รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้