รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ส.ค. 2561 17:18:00
หัวข้อข่าว
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
หลักทรัพย์
BSBM
แหล่งข่าว
BSBM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

    
    ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม
 2561มีมติสำคัญดังนี้
1.  รับทราบการลาออกจากตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ ของนายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27 
สิงหาคม 2561 เป็นต้นไปโดยยังคงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ และ กรรมการบริษัทต่อไป
2.  มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธวัช ผลความดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27 
สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
3.  ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระในวันที่ 26 สิงหาคม 
2561 เป็นคณะกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม
2561เป็นต้นไป โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ     นายคมกริช   ประชากริช
กรรมการตรวจสอบ       นายชรินทร์   หาญสืบสาย
กรรมการตรวจสอบ       นายธวัช     ผลความดี

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอส่งแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้