รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ส.ค. 2561 12:45:00
หัวข้อข่าว
ประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และสรุปการประเมินราคา ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) : 398,622,110.42
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) : 377,748,635.68
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 5.2465

ชื่อบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน : บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด
ชื่อของอสังหาริมทรัพย์ที่ประเมิน : สิทธิการเช่าบางส่วนบนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
และสิทธิการเช่าอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด ภายในโครงการ "เออร์บานา หลังสวน" (Urbana Langsuan)
ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ประเมิน : เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ และ/หรือ โรงแรม
ที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ที่ประเมิน : ตั้งอยู่ภายในโครงการ เออร์บานา หลังสวน เลขที่ 55 ถนนหลังสวน 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ราคาทรัพย์สินทั้งหมด : 361,000,000 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน 
รายงานลงวันที่ 27 มีนาคม 2561
วิธีการประเมินค่า : ผู้ประเมินใช้วิธีประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามรายได้ (Income Approach) 
โดยพิจารณาจากความสามารถของทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้
โดยการคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิจากประมาณการรายได้กระแสเงินสด  (Discounted Cash Flow Method)
ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่ามูลค่าของทรัพย์สินใดๆ
จะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของกระแสรายได้รวมที่คาดหวังว่าจะได้รับจากทรัพย์สินนั้นในอนาคต
ระยะเวลาการประเมินค่าของวิธีการพิจารณาจากรายได้ :  ระยะเวลาการสอบทานการประเมินค่าสิทธิการเช่าประมาณ 
16 ปี 6 เดือน ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2577

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้