รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ส.ค. 2561 12:41:00
หัวข้อข่าว
ประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และสรุปการประเมินราคา ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
หลักทรัพย์
SPF
แหล่งข่าว
SPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) : 13,413,528,743.45
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) : 12,434,258,882.15
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 13.0886

ชื่อบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน : บริษัท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จำกัด
ชื่อของอสังหาริมทรัพย์ที่ประเมิน : สิทธิการเช่าที่ดิน ทางวิ่ง ลานจอด และสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่เช่า
 ซึ่งปัจจุบันใช้ในการดำเนินกิจการสนามบินสมุย
ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ ณ วันที่ประเมิน : สนามบิน
ที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ที่ประเมิน : ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 4 ถนนสนามบิน ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ราคาทรัพย์สินทั้งหมด : 11,987,000,000 บาท ตามเงื่อนไขในสัญญาจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน 
รายงานลงวันที่ 31 มีนาคม 2561
วิธีการประเมินค่า : ผู้ประเมินใช้วิธีประเมินค่าทรัพย์สินตามรายได้ (Income Approach) 
โดยการเปรียบเทียบข้อมูลราคาค่าเช่า และรายรับระหว่างทรัพย์สินที่ประเมินกับทรัพย์สินที่คล้ายคลึงกัน
วิเคราะห์กระแสรายรับที่คาดหวังในอนาคต แล้วแปลงค่ากลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน
ระยะเวลาการประเมินค่าของวิธีการพิจารณาจากรายได้ : ระยะเวลาการประเมินค่าสิทธิการเช่า 18.40 ปี 
ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2579

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้