รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ส.ค. 2561 08:14:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ GL เริ่มซื้อขายวันที่ 6 สิงหาคม 2561
หลักทรัพย์
GL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (GL)
ทุนเดิม (บาท)                    : 762,769,069.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,525,538,139
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 19
ทุนใหม่ (บาท)                    : 762,769,079.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,525,538,158
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (GL-W4) จำนวน 19 หน่วย 
แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 19 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 40.00
วันใช้สิทธิ                      : 31 ก.ค. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 06 ส.ค. 2561
______________________________________________________________________