รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ส.ค. 2561 19:34:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2561
หลักทรัพย์
BKI
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. กรุงเทพประกันภัย(listed)
โดย ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 31/07/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.0173% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.9935% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพของบมจ. ไดเมท (สยาม)(listed)
โดย บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 25/07/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 17.419% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 17.419% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
( ฉบับแก้ไข)

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. พัฒน์กล(listed)
โดย นาย ปเนต จงวัฒนา
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 24/07/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.214% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.063% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________