รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ส.ค. 2561 17:14:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ MBK
หลักทรัพย์
MBK
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ MBK
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK)
จำนวนหุ้นเดิม (หุ้น)                  : 1,707,960,000
จำนวนหุ้นใหม่ (หุ้น)                  : 1,694,923,000
วันที่มีผล                      : 06 ส.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
- การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการลดจำนวนหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 13,037,000 หุ้น
______________________________________________________________________