รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ส.ค. 2561 17:05:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกรรมการลาออก
หลักทรัพย์
FANCY
แหล่งข่าว
FANCY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

เรื่อง   แจ้งกรรมการลาออก
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า นายประเสริฐ ภัทรดิลก 
ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
สืบเนื่องจากได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวมานานกว่า 9 ปี
ซึ่งเกินกำหนดที่เหมาะสมตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม
2561 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ(   นายสุชาติ พิศิษฐวานิช   )
ประธานกรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้