รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ส.ค. 2561 17:25:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
หลักทรัพย์
ROJNA
แหล่งข่าว
ROJNA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ด้วยบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอเรียนให้ทราบว่า ตามที่บริษัท โรจนะ อีทัช 
จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 100
ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 และเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีตามกฎหมาย นั้น

  บัดนี้ บริษัท โรจนะ อีทัช จำกัด 
ได้ดำเนินการชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้วและได้ทำการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้