รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ก.ค. 2561 17:56:00
หัวข้อข่าว
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท.11-610152               31 กรกฎาคม 2561


เรื่อง  รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (Digital 
Telecommunications Infrastructure Fund หรือ กองทุน)

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนขอรายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน
ตามที่กองทุนได้เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมแก่ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยเดิมและประชาชนทั่วไป
ทั้งสิ้นจำนวน 3,829,943,054 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายหน่วยละ 13.90 บาท
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 กองทุนได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพิ่มเติม ครั้งที่
3 เป็นที่เรียบร้อยโดยใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนผ่านการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนจำนวน
53,236,208,450.60 บาท และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 2,000,000,000.00 บาท
ทั้งนี้เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้ใช้คงเหลือ 0.00 บาท
โดยทรัพย์สินที่เข้าไปลงทุนประกอบด้วย
 (ก)  กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจำนวน 2,589 เสาและโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive 
อื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยกองทุนซื้อจากบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล
 คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
(ข)   กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด 
ระยะทางประมาณ 8,017 กิโลเมตร (หรือเท่ากับ 252,006 คอร์กิโลเมตร) โดยกองทุนซื้อจากบริษัท ทรู มูฟ เอช
ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
(ค)   กรรมสิทธิ์ใน FOC หลัก 
ซึ่งในปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ระยะทางประมาณ 546 กิโลเมตร (หรือเท่ากับ 117,871 คอร์กิโลเมตร) โดยกองทุนซื้อจากบริษัท ทรู มูฟ จำกัด
(ง)   กรรมสิทธิ์ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx 
ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 5,933
กิโลเมตร (หรือเท่ากับ 220,428 คอร์กิโลเมตร) โดยกองทุนซื้อจากบริษัท ทรู มูฟ จำกัด และ
(จ)   สิทธิการเช่าระยะยาว ประมาณ 30 ปี ใน FOC ซึ่งในปัจจุบันใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ FTTx 
ในธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ระยะทางประมาณ 12,872 กิโลเมตร (หรือเท่ากับ 619,986 คอร์กิโลเมตร) โดยกองทุนเช่าจากบริษัท ทรู
อินเตอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด รวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call option) FOC ซึ่งใช้รองรับเทคโนโลยีระบบ
FTTx ดังกล่าว เมื่อครบกำหนดอายุการเช่าระยะยาว โดยมีราคาใช้สิทธิ (Exercise Price)
เพื่อซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวเท่ากับ 1,300 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด   (นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)    
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้