รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ก.ค. 2561 08:42:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ CGH เริ่มซื้อขายวันที่ 1 สิงหาคม 2561
หลักทรัพย์
CGH
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (CGH)
ทุนเดิม (บาท)                    : 4,336,903,975.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,336,903,975
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,409
ทุนใหม่ (บาท)                    : 4,336,906,384.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,336,906,384
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (CGH-W2) จำนวน 2,396 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,409 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.006
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.59
วันใช้สิทธิ                      : 13 ก.ค. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 01 ส.ค. 2561
______________________________________________________________________