รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 ก.ค. 2561 07:33:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ HYDRO เริ่มซื้อขายวันที่ 1 สิงหาคม 2561
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (HYDRO)
ทุนเดิม (บาท)                    : 589,968,760.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 589,968,760
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 195,000,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 784,968,760.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 784,968,760
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรให้                     : บุคคลเฉพาะเจาะจง : บริษัท เอสยูทีจี โฮลดิ้ง จำกัด
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 1.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 20 ก.ค. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 01 ส.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
บุคคลเฉพาะเจาะจงให้คำรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าจะไม่นำหุ้นจำนวน 195,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ของหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกจำหน่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน
ผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้รับการผ่อนผันให้ทยอยขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25
ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และเมื่อครบกำหนด 1 ปี
สามารถขายส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด
______________________________________________________________________