รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.ค. 2561 08:19:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SPALI เริ่มซื้อขายวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
หลักทรัพย์
SPALI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,917,482,436.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,917,482,436
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 176,901,945
ทุนใหม่ (บาท)                    : 2,094,384,381.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,094,384,381
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SPALI-W4) จำนวน 
176,901,945 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 176,901,945 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 4.00
วันใช้สิทธิ                      : 19 ก.ค. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 31 ก.ค. 2561
______________________________________________________________________