รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.ค. 2561 13:52:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 25 ก.ค. 2561

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

บุคคลในวงจำกัด                   
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            : บริษัท เอสยูทีจี โฮลดิ้ง จำกัด
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 195,000,000
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 195,000,000
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น           : 195,000,000
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 1.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 20 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 20 ก.ค. 2561
จำนวนหุ้นที่ขายได้รวม (หุ้น)               : 195,000,000
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 195,000,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 195,000,000
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 0.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 0.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : -
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 0.00
___________________________________________________________________________________________________


หมายเหตุ                      :
ด้วยธุรกรรมการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด จากบริษัท เอสยูทีจี โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทได้รับหุ้นจำนวน 
132,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.00
ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ บริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายสลิบ สูงสว่าง
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้