รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.ค. 2561 17:59:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ 061/0761
  24 กรกฎาคม 2561
เรื่อง  แจ้งเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ตามที่บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 
195,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement)
เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนในการรับโอนกิจการจาก บริษัท เอสยูทีจี โฮลดิ้ง จำกัด
ซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 66 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ของบริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด
แทนเงินสด (Pay-in Kind) โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทที่หุ้นละ
 1 บาท โดยเสนอขายต่อนักลงทุนในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นั้น
  เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการพิจารณราคา ขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.
2558 บริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งราคาตลาด ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15
วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันเสนอขาย ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งราคา ย้อนหลังระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
ถึง วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ  วันที่  ปริมาณการซื้อขายหุ้น
(หุ้น)  มูลค่าการซื้อขาย
(บาท)
1  19 กรกฎาคม 2561  963,650.00  1,389,679.56
2  18 กรกฎาคม 2561  659,200.00  950,823.00
3  17 กรกฎาคม 2561  559,400.00  807,723.00
4  16 กรกฎาคม 2561  815,059.00  1,198,868.73
5  15 กรกฎาคม 2561  2,414,400.00  3,581,840.00
6  14 กรกฎาคม 2561  416,700.00  604,652.00
7  13 กรกฎาคม 2561  1,120,241.00  1,624,752.69
8  12 กรกฎาคม 2561  1,410,523.00  2,052,305.92
9  11 กรกฎาคม 2561  546,500.00  795,282.00
10  10 กรกฎาคม 2561  1,012,907.00  1,470,151.80
11  9 กรกฎาคม 2561  2,262,517.00  3,305,072.32
12  8 กรกฎาคม 2561  8,782,101.00  13,311,723.45
13  7 กรกฎาคม 2561  2,190,800.00  3,213,304.00
14  6 กรกฎาคม 2561  2,077,500.00  2,975,006.00
ที่มา : SETSMART
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 14 วันทำการติดต่อกัน (บาท/หุ้น) = 1.48 บาท 
โดยราคาที่เสนอขายเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 14 วันทำการติดต่อกัน
ซึ่งเท่ากับ 1 บาทต่อหุ้นคิดเป็นส่วนลดร้อยละ 32.4 จากราคาดังกล่าว
เนื่องจากราคาที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นราคาที่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
ส่งผลให้ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้น จำนวน 195,000,000 หุ้นถูกกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent
Period) เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อครบระยะเวลา 6 เดือน
สามารถทยอยขายหุ้นได้ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้น

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-
  
(นายสลิบ สูงสว่าง)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้