รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.ค. 2561 12:53:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการรับโอนกิจการทั้งหมด, ผลการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement), และการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ 058/0761
23 กรกฏาคม 2561
เรื่อง  แจ้งการรับโอนกิจการทั้งหมด, ผลการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement), 
และการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
เรียน  กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่อ้างถึง  สารสนเทศของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 024/0461 เรื่อง 
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เรื่อง การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2561
การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหม
ดและจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 4 เมษายน 2561
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท เอสยูทีจี โฮลดิ้ง
จำกัด ("SUTGH") โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT)
รวมถึงการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว โดยบริษัทฯ
จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นจำนวน 195,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ SUTGH โดยกำหนดราคาเสนอขาย 1 บาทต่อหุ้น
รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพคิดเป็นมูลค่า 265,000,000 บาท ให้แก่ SUTGH ที่ราคา 1,000
บาทต่อหน่วย โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 185,314,690 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่อ้างถึงนั้น
("ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด")
บริษัทฯ ขอแจ้งว่า เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ 
ได้ดำเนินการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว
รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้
1.  บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการจาก SUTGH ซึ่งได้แก่ หุ้นทั้งหมดใน บริษัท เอสยูทีจี โกลบอล จำกัด ("SUTG") 
ที่ SUTGH ถือจำนวน 132,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.00
ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ SUTG โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด
2.  บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 195,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขาย 1 บาทต่อหุ้น 
และหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 265,000 หน่วย ในราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย ให้แก่ SUTGH และ
3.  บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นในส่วนหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 
195,000,000 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน
970,283,450 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเปลี่ยนแปลงจากเดิม 589,968,760 บาท เป็น 784,968,760 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 784,968,760 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-
  
(นายสลิบ สูงสว่าง)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้