รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.ค. 2561 18:30:00
หัวข้อข่าว
รายงานความคืบหน้าเรื่องการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ 057/0761
  20 กรกฎาคม 2561
เรื่อง  รายงานความคืบหน้าเรื่องการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง  สารสนเทศของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 024/0461 เรื่อง 
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เรื่อง การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2561
การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหม
ดและจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 4 เมษายน 2561
  ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 
และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด
(มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดตามแผนการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ
กับ บริษัท เอสยูที โฮลดิ้ง จำกัด โดยมีเงื่อนไขให้บริษัทฯ
เข้าทำข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด
ดังรายละเอียดตามสิ่งที่อ้างถึง

  บริษัทฯ ขอแจ้งว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางธุรกิจ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-
  
(นายสลิบ สูงสว่าง)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้