รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ก.ค. 2561 18:12:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561,การเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 ก.ค. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 04 ก.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 06 ส.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 03 ส.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 
จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
ที่ ซีไอเอ็มบีไทย. สกญ.  167/2561

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารและกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
    
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ซีไอเอ็มบีไทย" หรือ "ธนาคาร") ครั้งที่ 
7/2561  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2561 ("ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น") ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที่
   6 สิงหาคม 2561 (Record Date)
 วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2,271,017,070.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
15,140,113,803.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 17,411,130,874.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน
4,542,034,141 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ธนาคารดำเนินกา
รเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง รวมถึงให้ธนาคารมีเงินกองทุนที่เพียงพอ
และมีเงินทุนสำรองไว้ สำหรับรองรับการขยายธุรกิจของธนาคารในอนาคต โดยเห็นควรให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน
2,271,017,070.50 บาท โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,542,034,141 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ("หุ้นที่เสนอขาย")
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
ในอัตรา 3 หุ้นใหม่ ต่อ 20 หุ้นเดิมโดยกำหนดราคาเสนอขายที่ 0.87 บาท ต่อหุ้น

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธ
ิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารในวาระที่ 2 ทั้งนี้
ให้คณะกรรมการธนาคารและ/หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการธนาคารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งและ/หรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่ จำนวน 4,542,034,141 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 
0.50 บาท  ต่อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 3 หุ้นใหม่ ต่อ 20
หุ้นเดิม โดยเสนอขายในราคา 0.87 บาทต่อหุ้น ("Rights Offering")
และกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติก
ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจำนวน 4,542,034,141 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร
3 หุ้นใหม่ ต่อ 20 หุ้นเดิม ในราคาเสนอขาย 0.87 บาทต่อหุ้น
และในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นให้ปัดเศษทิ้งทั้งจำนวน
ทั้งนี้ กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรรอบแรกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
ธนาคารจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว รวมถึงเศษหุ้นที่ได้จากการปัดเศษของหุ้นทิ้ง
ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อหุ้นเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
และในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือรวมถึงเศษหุ้นที่ได้จากการปัดเศษของหุ้นทิ้งมีจำนวนเหลือน้อยกว่าจ
ำนวนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิ
ธนาคารจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือรวมถึงเศษหุ้นที่ได้จากการปัดเศษของหุ้นทิ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่
จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนหุ้นสามัญเดิมที่ถืออยู่ (Pro Rata Basis)
โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ธนาคารจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือและเศษหุ้นที่ได้จากการปัดเศษของหุ้นทิ้งดังกล่าวไปจนกระทั่งไม่มีหุ
้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก
การออก การเสนอขาย 
และการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ธนาคารได้รับการอนุมัติและความยินยอมจากหน่วยงานที่เก
ี่ยวข้องซึ่งรวมถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายของธนาคารมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซื้อหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่
ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
นอกจากนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการธนาคารและ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร 
มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ 
ระยะเวลาการเสนอขาย
และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)
การชำระค่าหุ้น อัตราส่วนการจองซื้อหุ้น การจองซื้อเกินสิทธิ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง
และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ลงนามในคำขออนุญาตใดๆ
คำขอผ่อนผันต่างๆ เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้อง
ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ
และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (4)
การดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

วาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


                                                
(นายเศรษฐจักร ลียากาศ)
                เลขานุการบริษัท
งานเลขานุการบริษัท
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทรศัพท์ 0-2638-8287 และ 0-2638-8274
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

ข้าพเจ้าธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ซีไอเอ็มบี ไทย หรือ ธนาคาร") ขอรายงานมติคณะกรรมการ 
ครั้งที่ 7/2561     ("ที่ประชุมคณะกรรมการ") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา
13.00 น. ถึง 17.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้
  1. การเพิ่มทุน
    ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารอีก 2,271,017,070.50 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 15,140,113,803.50 บาท เป็น 17,411,130,874.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน
4,542,034,141 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน  ประเภทหุ้น  จำนวนหุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้
(บาท/หุ้น)  รวมทุนที่เพิ่ม
(บาท)
? แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน  หุ้นสามัญ  4,542,034,141  0.50  2,271,017,070.50

  2.  การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
      2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่  จำนวนหุ้น
  อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่)  ราคาขาย
(บาท/หุ้น)  วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น  หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม  4,542,034,141  20: 3  0.87 บาท
ต่อหุ้น  หมายเหตุ ข้อ 1  หมายเหตุ ข้อ 2
          
หมายเหตุ:  
1.  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคาร จำนวน 4,542,034,141 หุ้น 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3
หุ้นใหม่ต่อ 20 หุ้นเดิม ในราคาเสนอขาย 0.87 บาทต่อหุ้น
และในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นให้ปัดเศษทิ้งทั้งจำนวน
กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรรอบแรกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
ธนาคารจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว รวมถึงเศษหุ้นที่ได้จากการปัดเศษของหุ้นทิ้ง
ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อหุ้นเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
และในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือรวมถึงเศษหุ้นที่ได้จากการปัดเศษของหุ้นทิ้งมีเหลือจำนวนน้อยกว่าจ
ำนวนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิ
ธนาคารจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือรวมถึงเศษหุ้นที่ได้จากการปัดเศษของหุ้นทิ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่
จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนหุ้นสามัญเดิมที่ถืออยู่ (Pro Rata Basis)
โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ธนาคารจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือและเศษหุ้นที่ได้จากการปัดเศษของหุ้นทิ้งดังกล่าวไปจนกระทั่งไม่มีหุ
้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก
2.  คณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคารและ/หรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1)
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย
และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)
การชำระค่าหุ้น อัตราส่วนการจองซื้อหุ้น การจองซื้อเกินสิทธิ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง
และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) ลงนามในคำขออนุญาตใดๆ
คำขอผ่อนผันต่างๆ เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้อง
ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ
และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และ
 (4) การดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
  2.1.1  การดำเนินการของธนาคารกรณีที่มีเศษของหุ้น
ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เหลือจากการจัดสรร ให้ปัดทิ้ง     
3.  กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
  กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ 
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 9 ธนาคาร  ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 (Record
Date)
4.  การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต 
(ถ้ามี)
4.1  การออก การเสนอขาย และการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ธนาคารได้รับการอนุมัติ 
และความยินยอมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง
4.2  ธนาคารจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า    
   กระทรวงพาณิชย์
4.3 ธนาคารจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
5.   วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
        5.1 เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของธนาคารมีความคล่องตัว 
และเพื่อให้เงินกองทุนของธนาคารมีความเพียงพอเพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของธนาคารและเพื่อรักษ
าระดับเงินกองทุนของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับคู่แข่งในธุรกิจธนาคาร และ
        5.2 
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสภาวะเงินทุนของธนาคารอันสืบเนื่องจากการกันสำรองเผื่อหนี้สูญที่เพิ่มขึ
้น


6.  ประโยชน์ที่ธนาคารจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
  ธนาคารจะมีเงินกองทุนเพิ่มขึ้น อันจะทำให้ธนาคารมีฐานะเงินทุนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 
และมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคารตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป
และจะนำไปสู่การเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถทำกำไรซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก
่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร
7.  ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
   7.1  นโยบายเงินปันผล : ธนาคารมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 
หากผลประกอบการของธนาคารมีกำไร
โดยพิจารณาจากความพอเพียงของเงินกองทุนในการรองรับธุรกิจของธนาคารและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้
คณะกรรมการธนาคารอาจจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมของสถานการณ์
และตามข้อบังคับของธนาคาร
  7.2   
ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ดังกล่าว ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารแล้ว

8.  รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรห
ุ้นเพิ่มทุน
    -ไม่มี -
9.  ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการธนาคารมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลำดับ  ขั้นตอนการดำเนินการ  วัน เดือน ปี
1  ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 7/2561 มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  20 กรกฎาคม 2561
2  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561   6 สิงหาคม 2561
3  วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561  4 กันยายน 2561
4  กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น   ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
5  จดทะเบียนมติเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคารกับกระทรวงพาณิชย์  ภายใน 14 
วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน


  

ธนาคารขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
      
                           
ลายมือชื่อ....................................................
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนธนาคาร
          (นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์)
                                                กรรมการ

      

                          ลายมือชื่อ.............................................. 
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนธนาคาร
         (นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ)
                      กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 ก.ค. 2561
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 4,542,034,141
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 4,542,034,141
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญ
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 4,542,034,141
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 20 : 3
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.87
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้