รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ก.ค. 2561 17:14:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ ERWPF
หลักทรัพย์
ERWPF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ ERWPF
ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 9.794
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 9.6301
วันที่มีผล                      : 24 ก.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน
______________________________________________________________________