รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ก.ค. 2561 18:31:00
หัวข้อข่าว
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 256-2 ของ ROH
หลักทรัพย์
ROH
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                แจ้งข่าวการรับแบบเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
สำนักงานได้รับ แบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2)
ของ บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ ROH
ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ : บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของแบบดังกล่าว สามารถดูได้จาก website ของสำนักงานที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTO.php (ภาษาไทย)
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTOe.php (English Version)
______________________________________________________________________