รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ก.ค. 2561 08:32:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ BSM เริ่มซื้อขายวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
หลักทรัพย์
mai
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) (BSM)
ทุนเดิม (บาท)                    : 191,530,847.80
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,915,308,478
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 102,100
ทุนใหม่ (บาท)                    : 191,541,057.80
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,915,410,578
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.10000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (BSM-W2) จำนวน 100,000 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 102,100 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1.021
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.489
วันใช้สิทธิ                      : 29 มิ.ย. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 18 ก.ค. 2561
______________________________________________________________________