รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ก.ค. 2561 08:18:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ EFORL เริ่มซื้อขายวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
หลักทรัพย์
mai
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (EFORL)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,208,121,736.95
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 16,108,289,826
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 2,200,000,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,373,121,736.95
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 18,308,289,826
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.07500
จัดสรรรให้                     : นายเกรียงไกร ฏิระวณิชย์กุล 800,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 0.04
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 20 มิ.ย. 2561
จัดสรรรให้                     : ดร. ชาคริต ศึกษากิจ 1,400,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 0.04
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 25 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 27 มิ.ย. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 16 ก.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
บุคคลเฉพาะเจาะจงทั้ง 2 ราย ให้คำรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าจะไม่นำหุ้นจำนวน 2,200,000,000 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกจำหน่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน
ผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้รับการผ่อนผันให้ทยอยขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25
ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และเมื่อครบกำหนด 1 ปี
สามารถขายส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด
______________________________________________________________________