รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ก.ค. 2561 08:16:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ DIMET เริ่มซื้อขายวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
หลักทรัพย์
DIMET
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) (DIMET)
ทุนเดิม (บาท)                    : 134,476,723.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 268,953,447
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 268,953,447
ทุนใหม่ (บาท)                    : 268,953,447.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 537,906,894
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อใน Record Date 3 พ.ค. 2561
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 1 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 1.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 02 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 06 ก.ค. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 16 ก.ค. 2561
______________________________________________________________________