รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ก.ค. 2561 12:47:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA2 BJC-WA3 BJC-WA4 BJC-WA5 (F53-5)
หลักทรัพย์
BJC
แหล่งข่าว
BJC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 06 ก.ค. 2561

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

หลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นๆ               

  หุ้นสามัญ                    
   ชื่อย่อหลักทรัพย์แปลงสภาพ            : BJC-WA2
   ชื่อหลักทรัพย์แปลงสภาพ             : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (ใช้สิทธิครั้งที่
  48)
   จำนวนหลักทรัพย์ ที่แปลงสภาพ (หน่วย)       : 0
   จำนวนหลักทรัพย์ ที่ยังไม่ได้แปลงสภาพ (หน่วย)       : 10,000,000
   อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ: หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาแปลงสภาพ (บาทต่อหุ้น)            : 68.43
   วันใช้สิทธิแปลงสภาพ               : วันที่ 29 มิ.ย. 2561
   จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลงสภาพ (หุ้น)       : 0
   จำนวนหุ้นที่รองรับ การแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น)       : 10,000,000
   ______________________________________________________________________

   ชื่อย่อหลักทรัพย์แปลงสภาพ            : BJC-WA3
   ชื่อหลักทรัพย์แปลงสภาพ             : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 3 (ใช้สิทธิครั้งที่
 37)
   จำนวนหลักทรัพย์ ที่แปลงสภาพ (หน่วย)       : 0
   จำนวนหลักทรัพย์ ที่ยังไม่ได้แปลงสภาพ (หน่วย)       : 4,787,400
   อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ: หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาแปลงสภาพ (บาทต่อหุ้น)            : 49.29
   วันใช้สิทธิแปลงสภาพ               : วันที่ 29 มิ.ย. 2561
   จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลงสภาพ (หุ้น)       : 0
   จำนวนหุ้นที่รองรับ การแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น)       : 4,787,400
   ______________________________________________________________________

   ชื่อย่อหลักทรัพย์แปลงสภาพ            : BJC-WA4
   ชื่อหลักทรัพย์แปลงสภาพ             : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 4 (ใช้สิทธิครั้งที่
 25)
   จำนวนหลักทรัพย์ ที่แปลงสภาพ (หน่วย)       : 242,400
   จำนวนหลักทรัพย์ ที่ยังไม่ได้แปลงสภาพ (หน่วย)       : 4,856,000
   อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ: หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาแปลงสภาพ (บาทต่อหุ้น)            : 36.23
   วันใช้สิทธิแปลงสภาพ               : วันที่ 29 มิ.ย. 2561
   จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลงสภาพ (หุ้น)       : 242,400
   จำนวนหุ้นที่รองรับ การแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น)       : 4,856,000
   ______________________________________________________________________

   ชื่อย่อหลักทรัพย์แปลงสภาพ            : BJC-WA5
   ชื่อหลักทรัพย์แปลงสภาพ             : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 5 (ใช้สิทธิครั้งที่
 3)
   จำนวนหลักทรัพย์ ที่แปลงสภาพ (หน่วย)       : 56,800
   จำนวนหลักทรัพย์ ที่ยังไม่ได้แปลงสภาพ (หน่วย)       : 11,431,700
   อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ: หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาแปลงสภาพ (บาทต่อหุ้น)            : 36.00
   วันใช้สิทธิแปลงสภาพ               : วันที่ 29 มิ.ย. 2561
   จำนวนหุ้นที่เกิด จากการแปลงสภาพ (หุ้น)       : 56,800
   จำนวนหุ้นที่รองรับ การแปลงสภาพคงเหลือ (หุ้น)       : 11,431,700

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายประเสริฐ เมฆวัฒนา
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้