รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ก.ค. 2561 09:10:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SCB เริ่มซื้อขายวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB)
ทุนเดิม (บาท)                    : 33,991,921,980.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,395,427,949
- หุ้นบุริมสิทธิ (หุ้น)                  : 3,764,249
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 37,884
- หุ้นบุริมสิทธิ (หุ้น)                  : -37,884
ทุนใหม่ (บาท)                    : 33,991,921,980.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,395,465,833
- หุ้นบุริมสิทธิ (หุ้น)                  : 3,726,365
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 10.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 37,884 
หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น)       : 1 : 1
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)              : 0.00
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ                  : 29 มิ.ย. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 13 ก.ค. 2561
______________________________________________________________________