รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ก.ค. 2561 08:36:00
หัวข้อข่าว
16 กรกฎาคม 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ T-W3
หลักทรัพย์
mai
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 3 (T-W3)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 16 ก.ค. 2561
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 19 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 09 ส.ค. 2561
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 09 ส.ค. 2561
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 17 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 09 ส.ค. 2561
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 25 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 08 ส.ค. 2561
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 10 ส.ค. 2561
สิทธิ
______________________________________________________________________