รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ก.ค. 2561 08:26:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : KTC13C1812A เริ่มซื้อขายวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
หลักทรัพย์
KTC13C1812A
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ผู้ออก DW                      : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
(KGI)
ชื่อย่อ DW                      : KTC13C1812A
ชื่อเต็ม DW                     : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท 
บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ซื้อขายสุดท้ายเดือนธันวาคม 2561 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 13 ก.ค. 2561
จำนวนหน่วย DW (หน่วย)                : 120,000,000
สินทรัพย์อ้างอิง                    : KTC
ราคา DW (บาท/หน่วย)                 : 1.00
มูลค่า DW (บาท)                   : 120,000,000.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หุ้นสามัญอ้างอิง)         : 11.80 : 1
อัตราการใช้สิทธิ (คำนวณ)               : 0.08475
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 43.00
ราคาอ้างอิง                     : ราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย
ประเภท DW                     : สิทธิในการซื้อ (Call warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ                   : แบบยุโรป
วันที่ต้องรายงานการกระจาย               : 12 ต.ค. 2561
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 07 ธ.ค. 2561
วันครบกำหนดอายุ                   : 13 ธ.ค. 2561
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 13 ธ.ค. 2561
ผู้ดูแลสภาพคล่อง                    : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
(KGI)
เงื่อนไขในการทำ Settlement              : Cash settlement
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF file
______________________________________________________________________