รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ก.ค. 2561 08:26:00
หัวข้อข่าว
S5013P1809E ส่วนเพิ่มเริ่มซื้อขายวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                                 

เรื่อง                                               : การรับ DW ส่วนเพิ่ม
ชื่อ DW                                              : S5013P1809E
จำนวนหน่วยเดิม (หน่วย)                                : 220,000,000
จำนวยหน่วยที่เพิ่ม (หน่วย)                               : 100,000,000
รวมจำนวนหน่วย (หน่วย)                                : 320,000,000
การเสนอขาย                                         : ผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
สินทรัพย์อ้างอิง                                       : ดัชนีราคา SET50 Index (SET50)
อายุ DW                                             :
    วันที่ 13 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 02 ต.ค. 2561
ประเภท DW                                          : สิทธิในการขาย (Put warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ                                     : แบบยุโรป
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)                        : 0.03571
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)                              : 1,000.00
ราคาอ้างอิง                                          : ราคาปิด SET50 ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย (วันที่ 27 ก.ย.
 2561)
วันที่เริ่มซื้อขาย                                       : 13 ก.ค. 2561
หมายเหตุ                                            :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไข และสาระสำคัญของ S5013P1809E ได้จากสรุปข้อสนเทศของ 
S5013P1809E ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART) วันที่ 25 มิ.ย. 2561
______________________________________________________________________