รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ก.ค. 2561 08:26:00
หัวข้อข่าว
S5013P1809E ส่วนเพิ่มเริ่มซื้อขายวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับ DW ส่วนเพิ่ม
ชื่อ DW                       : S5013P1809E
จำนวนหน่วยเดิม (หน่วย)                : 220,000,000
จำนวยหน่วยที่เพิ่ม (หน่วย)                : 100,000,000
รวมจำนวนหน่วย (หน่วย)                : 320,000,000
การเสนอขาย                     : ผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
สินทรัพย์อ้างอิง                    : ดัชนีราคา SET50 Index (SET50)
อายุ DW                       :
  วันที่ 13 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 02 ต.ค. 2561
ประเภท DW                     : สิทธิในการขาย (Put warrant)
ประเภทการใช้สิทธิ                   : แบบยุโรป
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)            : 0.03571
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)               : 1,000.00
ราคาอ้างอิง                     : ราคาปิด SET50 ณ วันทำการซื้อขายสุดท้าย (วันที่ 27 ก.ย.
 2561)
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 13 ก.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไข และสาระสำคัญของ S5013P1809E ได้จากสรุปข้อสนเทศของ 
S5013P1809E ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART) วันที่ 25 มิ.ย. 2561
______________________________________________________________________