รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.ค. 2561 19:39:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
หลักทรัพย์
BKD
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ไทยประกันภัย(listed)
โดย นาย ไพสิฐ ตู้จินดา รวมทนุไทย สนองตู้จินดา
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 06/07/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -24.95% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ไทยประกันภัย(listed)
โดย นาง ไพเราะ ตู้จินดา กองมรดกของนายสนอง ตู้จินดา โดยนางไพเราะ ตู้จินดา
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 06/07/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -19.23% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. บางกอก เดค-คอน(listed)
โดย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 09/07/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 6.69% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 8.42% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________