รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.ค. 2561 12:32:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2561: เรื่องรายการเกี่ยวโยง
หลักทรัพย์
AEONTS
แหล่งข่าว
AEONTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2561 
ประชุมเมื่อวันที่
11 กรกฎาคม 2561 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงดังนี้

วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ:

บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน  วันที่ทำรายการ
บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล (เซอร์วิส) จำกัด
("AFS")   ไม่เกิน 31 มีนาคม 2562
 ระยะเวลาของสัญญา 1 ปี ตั้งแต่เดือนเม.ย. 61 - มี.ค. 62

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("AEONTS"):

บริษัท  ธุรกิจ  ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
AFS  ประกอบธุรกิจการเงิน  -  เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ AEONTS ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 35.12


บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดังนี้:

บริษัท  ธุรกิจ  สัดส่วนการถือหุ้นโดย
AEONTS
1)  AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC ("ASB Cambodia")  ประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย  ร้อยละ 50
2)  บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 
("AIS")  ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต  ร้อยละ 100
3)  บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 
("ACSS")  ประกอบธุรกิจบริการติดตามเร่งรัดหนี้สิน  ร้อยละ 100
4)  บริษัท อิออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์) จำกัด ("AMF Myanmar")  ประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย  ร้อยละ 
100

ลักษณะทั่วไปของรายการ:
  บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ("AFS") ได้มีการช่วยบริหารจัดการธุรกิจและให้การสนับสนุน 
เพื่อให้เกิดการเติบโตและพัฒนาธุรกิจแก่บริษัทในเครือในต่างประเทศ โดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์
(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ทำสัญญา "Business Administration Agreement"
และจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด ("AFS")


มูลค่ารวมของรายการ:

บริษัท  มูลค่า (บาท)
AEONTS  81,683,711.81
ACSS  3,662,732.74
AIS  3,120,510.91
ASB Cambodia  4,174,257.02
AMF Myanmar  3,041,487.55
รวม  95,682,700.03


โดยจำนวนดังกล่าวคำนวณจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อาทิเช่น ค่าแรงงาน 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ เป็นต้น จาก AFS
ซึ่งเกิดจากบริษัทในเครือรวมทั้งในส่วนของธุรกิจต่างประเทศ
และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ถูกจัดสรรให้กับบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท AFS

บุคคลเกี่ยวโยงโดยเป็นกรรมการร่วมใน AEONTS และบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน:
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  ทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ว  ชื่อบุคคลเกี่ยวโยงระหว่างบริษัทฯ  การถือหุ้นในบริษัทเกี่ยวโยง  % การถือหุ้นในบริษัทอิออน
AFS  45,698,196,100 เยน/
225,510,128 หุ้น  นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ1  
-
  
-

หมายเหตุ: 1นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
(มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท อิออน ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด
  
ขนาดของรายการ :
รายการดังกล่าวใช้เกณฑ์การวัดค่ามูลค่ารายการเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ 
ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ารวม ประมาณ 95.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.59
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามลำดับ

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันในรอบ 6 เดือน ดังนี้

- เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 02/2561 
ได้มีมติอนุมัติให?สละสิทธิ์การลงทุนในหุ?นเพิ่มทุนของ ASB Cambodia จำนวน 6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ
ประมาณ 189.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.32 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน
- เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 03/2561 ได้มีมติอนุมัติการสนับสนุน 
และช่วยบริหารจัดการธุรกิจด้านระบบคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เป็นจำนวน 12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ และ และทำสัญญากับบริษัท SIGMAXYZ
Inc. (ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ) ในการพัฒนาระบบการติดตามหนี้ (New Collection System)
โดยร่วมมือกับ AEON Systems ในการพัฒนาระบบดังกล่าว เป็นจำนวนไม่เกิน 52.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
0.36 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
- เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 05/2561 ได้มีมติอนุมัติเลือก AEON 
Systems เป็นผู้พัฒนาระบบเพิ่มเติมแก่ ASB Cambodia เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งชาติกัมพูชา
โดยมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดังกล่าว 9.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.06
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

ดังนั้น ขนาดของรายการเกี่ยวโยงที่รับการอนุมัติจากคณะกรรมการในรอบ 6 เดือน 
ซึ่งรวมถึงการอนุมัติครั้งนี้ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ล้านบาท 358.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.42
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :  
  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็น และสมเหตุสมผล 
และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :
  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา และมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล 
และไม่ขัดแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้