รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.ค. 2561 08:48:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ TEAMG เริ่มซื้อขายวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
หลักทรัพย์
TEAMG
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ 
จำกัด (มหาชน) (TEAMG)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : TEAMG
ตลาดรอง                      : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : บริการ
หมวดธุรกิจ                      : บริการเฉพาะกิจ
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 12 ก.ค. 2561
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 12 ก.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 680,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 680,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 340,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 180,000,000
จำนวนหุ้น IPO ประกอบด้วย               : หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายประชาชนทั่วไป จำนวน 180,000,000
 หุ้น
จัดสรรให้แก่                     : ประชาชนทั่วไป จำนวน 180,000,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                   : 2.42
วันที่เสนอขาย IPO                  : วันที่ 04 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 06 ก.ค. 2561
ลักษณะธุรกิจ                     :
ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรตั้งแต่การศึกษา ออกแบบ จัดทำรายงาน 
บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง รวมถึงการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ราคาอ้างอิง                     :
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ TEAMG จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File
______________________________________________________________________