รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.ค. 2561 08:40:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TVD เริ่มซื้อขายวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
หลักทรัพย์
mai
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) (TVD)
ทุนเดิม (บาท)                    : 325,146,675.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 650,293,350
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 21,915
ทุนใหม่ (บาท)                    : 325,157,632.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 650,315,265
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TVD-W2) จำนวน 21,915 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 21,915 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.00
วันใช้สิทธิ                      : 29 มิ.ย. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 12 ก.ค. 2561
______________________________________________________________________