รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ก.ค. 2561 08:10:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ BKD เริ่มซื้อขายวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
หลักทรัพย์
BKD
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) (BKD)
ทุนเดิม (บาท)                    : 493,105,234.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 986,210,468
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 90,000,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 538,105,234.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,076,210,468
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรให้                     : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 72,000,000
 หุ้น และนายสิวาชัย กลิ่นสุคนธ์ 18,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 3.30
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 25 มิ.ย. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 11 ก.ค. 2561
______________________________________________________________________